straw
Strawberry Smoothie
Smoothie
Mango Smoothie
Latte
Mochaccino
Hot Chocolate
Americano
McCafe Tea
tea
Tea
Karak Chai
Mocha Frappé
Chocolate Oreo Frappé
Vanilla Oreo Frappé
Chocolate Frappé
Vanilla Frappé
Caramel Iced Latté
Hazelnut Iced Latté
Lemon Iced Tea
Raspberry Iced Tea